Yuav Tshawb Nrhiav Tau Cov Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Noj Qab Haus Huv Raug Zoo Rau Hauv Online Li Cas

By The Minnesota Department Of Health

 

 

 

 

 

Koj puas tau txais kev qhuab qhia txog kev noj qab haus huv los ntawm ib tug phooj ywg los sis kwv tij thiab xav tshawb nrhiav rau hauv internet? Koj puas tau muaj cov lus nug txog cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob thiab tau tshawb nrhiav cov ntaub ntawv rau hauv internet? Nws muaj ntau cov ntaub ntawv rau hauv online, tab sis qee cov ntaub ntawv hais tau tsis raug los sis ua rau xav tsis tawm lub ntsiab lus. Koj tuaj yeem qhia txog cov chaw cia cov ntaub ntawv zoo tau li cas thiab koj yuav tau zam cov chaw no li cas? Nov yog lub niam tswv yim pab koj tshawb nrhiav cov ntaub ntawv rau hauv internet.

  1. Mus ntsib cov kws paub. Nws tsuas zoo ib yam li koj tsis muaj ib daim npav haum rau ib lub tshuab siv hauv koj lub tsev, peb xav nrhiav cov kws paub zoo txog kev noj qab haus huv thiaj li tau cov ntaub ntawv hais txog kev noj qab haus huv raug zoo. Saib seb leej twg yog tus pab txhawb lub website. Nws yuav ua rau koj nkag siab zoo ntxiv txog lawv lub hom phiaj. Cov tsev kho mob thiab cov chaw kuaj mob, cov chaw ua haujlwm ntawm tsoom fwv, thiab feem saib xyuas kev kawm ntawv yog cov chaw zoo uas pib tshawb nrhiav cov ntaub ntawv tau. Saib hauv lub web uas muaj cov niam ntawv .edu los sis .gov sau rau tom kawg.
  2. Saib cov cim uas muaj cov ntaub ntawv tsis txaus ntseeg. Yog lub website sim thab muag tej yam rau koj, ces yuav tau ceev faj. Tej zaum yuav xa cov ntaub ntawv tuaj rau koj kom pab yuav lawv cov khoom. Yog muaj tej yam lus qhuab qhia txawv dua yam koj tau hnov dhau los ua ntej, tej zaum cov ntaub ntawv no yuav yog cov ntaub ntawv tsis muaj tseeb. Yog lub website tsis qhia txog tej ntaub ntawv ua pov thawj raws li yam lawv hais, yuav tau saib lwm cov ntaub ntawv zoo.
  3. Ceev faj txog tus neeg no tej zaj lus uas yuav ntxias dag thiab hais kom peb ntseeg txog yam lawv hais, tab sis lawv tej ntaub ntawv yeej tsis yog tej ntaub ntawv muaj tseeb raws li fab kev kawm xaij. YouTube thiab cov chaw xov xwm social media muaj ntau zaj lus tab sis yeej tsis yog txhua lub chaw thiaj li yuav tshawb nrhiav tau cov ntaub ntawv tiag. Vim li no peb thiaj tsis paub keeb kwm ntawm kev kuaj mob ntawm ib tug neeg uas qhia txog zaj lus no, peb tsuas hnov ib feem me me ntawm qhov teeb meem loj no xwb. Nws yuav tsum yog tus kws paub zoo tso cov ntaub ntawv muaj tseeb tiag thiab hais tau cov ntsiab lus raug.

Yog li ntawd koj yuav pib rau ntawm lub chaw twg thaum koj xav tau cov ntaub ntawv ntseeg siab tau txog cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob los sis lwm cov ncauj lus uas hais txog kev noj qab haus huv? Koj yuav tsum ib txwm nug koj tus kws kuaj mob xwb. Tej zaum lawv yuav muaj cov nqe lus teb thiab xa lwm cov ntaub ntawv uas koj ntseeg siab tau ncaj qha tuaj rau koj. Lub chaw cia ntawv kuj yog ib lub chaw uas tuaj yeem pab koj tshawb nrhiav tau cov ntaub ntawv raug zoo. Nug tus kws saib xyuas lub chaw cia ntawv kom pab koj nrhiav cov chaw websites uas ntseeg siab tau. Lub Tsev Haujlwm Minnesota Department of Health muaj cov chaw cia ntaub ntawv hais txog cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob uas ntseeg siab tau. Koj tuaj yeem tshawb nrhiav cov npe ntaub ntawv rau ntawm www.health.state.mn.us/immunize – tshawb nrhiav “cov ntaub ntawv uas ntseeg siab tau.”