Kev pab tshiab rau kev pom, kev zam, thiab kev tshaj qhia txog kev dag ntxias ua ntau hom lus

 

 

Cov neeg dag ntxias yuav hais koj hom lus. Qhov ntawd yog qhov laj thawj uas tam sim no FTC ho txais cov kev tshaj qhia ua ntau hom lus. Txhawm rau tshaj qhia ua Lus Suav, Lus Tagalog, Lus Nyab Laj, Lus Fab Kis, Lus Arabic, Lus Kaus Lim, Lus Lav Xias, Lus Portuguese, Lus Polish, thiab ntau yam lus, hu rau FTC ntawm (877) 382-4357. Nias 3 txhawm rau tham nrog tus neeg txhais lus. Txhawm rau tshaj qhia txog kev nyiag cov ntaub ntawv ntiag tug, hu rau (877) 438-4338 thiab xaiv qhov kev xaiv ua hom lus uas koj xav tau. Cov xov tooj yog qhib thaum 9 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj raws lub sij hawm Sab Hnub Tuaj.

Xav tshaj qhia hauv online puas yog? Ua Lus English, mus rau ReportFraud.ftc.gov los sis IdentityTheft.gov – los sis ua Lus Xab Pees Niv, mus rau ReportFraude.ftc.gov los sis RobodeIdentidad.gov. Koj yuav tau txais kev taw qhia tam siv txog cov kauj ruam tom ntej.

Tab sis tos tso, tseem muaj ntau yam ntxiv. Tam sim no koj yuav pom cov lus qhia ua ntau hom lus nyob rau ntawm ftc.gov/languages. Nyob ntawd koj yuav tau kawm txog tias seb yuav ua li cas thiaj li zam tau kom tsis txhob raug dag ntxias, yuav ua li cas yog tias koj them nyiaj rau tus neeg dag ntxias lawm, thiab yuav ua li cas zam cov kev dag ntxias uas tsom rau koj lub lag luam me. Kuj tseem muaj phau ntawv qhia txog kev dag ntxias rau cov neeg nyuam qhuav tuaj txog hauv Teb Chaws Meskas tsis ntev los no tib si thiab.

Xav tau koj cov ntaub ntawv no uas muab luam tawm los lawm puas yog? Nyob rau ntawm ftc.gov/bulkorder, koj tuaj yeem xaj cov ntawv tshaj tawm pub dawb ua ntau hom lus. Tam sim no, xaj phau ntawv Txoj Hau Kev Zam Kev Dag Ntxias thiab Kev Dag Ntxias thiab Koj Lub Chaw Lag Luam Me ua Lus Suav, Lus Kaus Lim, thiab Lus Nyab Laj. Thiab, zoo li ib txwm, mus saib ftc.gov/ordenar txhawm rau xaj Lus Xab Pees Niv.

Txawm hais tias koj tau txais cov ntaub ntawv FTC hauv online los sis muab luam tawm los, peb cia siab tias koj yuav muab faib qhia rau koj tsev neeg thiab cov phooj ywg hauv koj lub zej zog. Los ntawm kev sib qhia txog yam uas koj paub txog kev dag ntxias thiab kev tshaj qhia txog yam uas koj pom, koj tuaj yeem pab ua kom tsis txhob muaj kev dag ntxias thiab tiv thaiv koj lub zej zog.  

Verified by MonsterInsights