Cov neeg laus uas muaj tej kab mob uas mob ntev mus yuav tsum tau mus txhaj tshuaj thiaj li noj qab nyob zoo.

 

 

Txhua xyoo, phav phav tus neeg laus nyob hauv Tebchaws Asmeslikas raug tej yam mob uas los ntawm qhov tsis mus txhaj tej koob tshuaj. Tej kab mob no muaj peev xwm ua tau rau koj mob hnyav thiab tau mus pw tom tsev kho mob loj lossis ua rau koj qhaj tsis mus ua haujlwm.

Feem ntau cov neeg laus tsis paub tias lawv muaj kev phom sij rau cov kab mob xws li kab mob tau khaub thuas (influenza, flu) thiab kab mob uas tom lub cev (pneumococcal). Cov kab mob no yog txhaj cov koob tshuaj ces yeej tiv thaiv tau. Feem ntau tej kab mob uas mob ntev mus xws li ntshav qab zib lossis mob hawb pob yuav ua kev phom sij rau cov laus yog tias lawv raug ib tus mob twg. Tej yam kab mob muaj feem ncau mus ua mob hnyav heev rau cov luas thaum lawv laus zuj zus, xws li kab mob sawv hlwv.

Tej txhia neeg laus niaj hnub no tej zaum tsis tau txhaj tej koob tshuaj vim thaum lawv tseem yog menyuam yaus, koob tshuaj tsis tau tsim muaj, ces qhov no kuj ua ib qho kev phom sij rau cov laus tau kab mob. Tseem ceeb heev rau koj nrog koj tus kws kho mob lossis kws muab tshuaj tham seb muaj tej yam koob tshuaj twg uas koj yuav tau txhaj kom koj thiaj noj qab nyob zoo.

Nug txog cov koob tshuaj no thaum koj mus kuaj mob:

  • Kab mob tau khaub thuas: Txhua tus muaj hnub nyoog 6 hli rov sauv yuav tsum tau txhaj txhua txhua xyoo. Tshwj xeeb heev yog cov menyuam yaus, pojniam cev xeeb tub, lossis cov laus thiab cov muaj kab mob uas mob ntev mus.
  • Tetanus, diphtheria, pertussis (Td lossis Tdap): Txhua tus neeg laus yuav tsum tau txhaj koob tshuaj Tdap 1 zaug, ces tom qab ntawd tsuas txhaj koob tshuaj Tdap 1 zaug txhua 10 lub xyoo. Txhua tus pojniam cev xeeb tub yuav tsum tau txhaj koob tshaj Tdap txhua zaus nws cev xeeb tub txhawm mus pab tiv thaiv nws thiab nws cov mos ab.
  • Measles, mumps, rubella (MMR): Ntau tus neeg laus cheem tsum txhaj koob tshuaj no zaum thib 2 txhawm mus pab tiv thaiv kom txhob mob qhua pias. Koob tshuaj no kuj tiv thaij kom txhob mob tuv dev thiab tiv thaiv ib hom kab mob qhua taum.
  • Varicella, kuj muab hu tias kab mob qhua taum: Tej zaum koj yuav tau txhaj koob tshauj no yog tias koj tsis tau mob qhua taum dua los li.
  • Human papillomavirus (HPV): Yog tias koj muaj 26 xyoo rov hauv, ua tib zoo ntsuas seb koj puas tau txhaj koob tshuaj no los mus tiv thaiv tej yam kab mob khees xaws.
  • Zoster, kuj muab hu tias mob sawv hlwv: Cov laus uas muaj 50 xyoo rov sauv yuav tau txhaj koob tshuaj no los mus tiv thaiv kom txhob tau tus kab mob no. Kab mob sawv hlwv yuav ua rau nqaij hiav mob heev thiab tej zaum yuav mob tau ntau hli. Yog tias koj twb txhaj koob tshuaj mob sawv hlwv lawm, nrog koj tus kws kho mob tham vim tias kuj muaj dua ib koob tshaj sawv hlwv tshiab uas koj yuav tau txhaj thiab.

Tab txawm tias koj mloog zoo li koj lub cev yeej nyob zoo, raug tej kab mob uas mob ntev mus yuav mob hnyav zuj zus yog tias koj lub cev tseem tab tom raug lwm yam kab mob xws li kab mob khaub thuas thiab kab mob ntsws txham dej. Yog tias koj twb mus cuag kws kho mob txog ntawm tej kab mob uas koj mob ntev mus, nug seb koj puas cheem tsum tej koob tshuaj raws li nram no:

  • Pneumococcal: Muaj ob hom koob tshuaj pneumococcal, nug koj tus kws kho mob seb puas tas koj txhaj ob koob tibsi. Tej koob tshuaj no pab mus tiv thaiv kab mob kis rau lub ntsws, cov ntshav, thiab tej hlab uas mus puab lub hlwb thiab hlwb txha nqaj qaum.
  • Meningococcal: Koob tshuaj no tiv thaiv ib hom mob uas tsis tshua pom muaj tiamsis, yog muaj ces txuas ntshai heev.
  • Kab mob siab hom A thiab B: Koob tshuaj no tiv thaiv koj los ntawm kab mob vais lav (virus) uas tsim tus kab mob siab.

Yog tias koj tawm Tebchaws Asmeslikas mus ncig teb ncig chaw, tej zaum koj yuav cheem tsum txhaj koob tshuaj ntxiv. Tej zaum koj kuj yuav tau txhaj lwm yam koob tshuaj vim txoj haujlwm koj ua, xws li yog tias koj yog ib tus ua haujlwm hauv chaw kuaj mob. Koj tus kws kho mob mam li txiav txim seb koob tshuaj twg yog hom koj cheem tsum.

Peb sawvdaws cheem tsum tej koob tshuaj no tas peb lub neej txhawm kom peb thiaj noj qab nyob zoo. Nrog koj qhov chaw kuaj mob lossis kws muab tshuaj txog seb koob tshuaj twg yog koob uas koj yuav tau txhaj.

Tsis txhob cia tus nqi ntawm koob tshuaj cheem koj tsis mus txhaj. Tej koob tshuaj rau cov neeg laus yuav sau tus nqi rau ntawv pov hwm kho mob (health insurance) them. Hu tus nab npawb tom qab koj daim npav is sas las (insurance card) mus nug txog tus nqi ntawm tej koob tshuaj. Cov neeg laus uas tsis muaj ntawv pov hwm kho mob lossis cov neeg laus uas ntawv pov hwm tsis muaj feem them cov nqi txhaj koob tshuaj kuj tseem mus txhaj tau los ntawm tej koom haum uas muaj npe nyob hauv Koom Haum Rau Cov Neeg Laus Tsis Muaj Ntawv Pov Hwm thiab Ntawv Pov Hwm Tsis Pab Them Koob Tshuaj (Uninsured and Underinsured Adult Vaccine program). Yog xav paub ntxiv, mus rau Koom Haum Txhaj Koob Tshuaj Ua Haujlwm Rau Cov Tsis Muaj Ntawv Pov Hwm thiab Cov Ntawv Pov Hwm Tsis Pab Them Koob Tshuaj ntawm: http://www.health.state.mn.us/uuavsearch.