Yuav mus ncig txawv tebchaws lov? Nco ntsoov mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob!

 

Qhua pias/ua qoob (measles) yog ib yam kab mob uas kis tau yooj yim heev thiab pua tus menyuam yaus tau tuag txhua hnub nyob thoob qab ntuj vim tus kab mob no. Tus kab mob no kis mus rau tibneeg nyob sab Yus Luv, Axias, thiab Afikas ntau heev. Koj yeej tiv thaiv tau koj thiab koj tsev neeg – mus txhaj tshuaj.

Yog tias koj yuav mus ncig txawv tebchaws, npaj zoo tias koj thiab koj cov menyuam twb tau txhaj koob tshuaj qhua pias/ua qoob, mob qog (mumps) thiab ua qoob txhaj koob tshuaj (rubella vaccine) (hu ua MMR). Cov menyuam uas muaj hnub nyoog li 6 hli yuav tsum txhaj koob tshuaj MMR.

Tej zaum koj yuav xav tias tus kab mob qhua pias/ua qoob yuav tsis los raug koj thiab koj tsev neeg, tiamsis ib leej niam nyob hauv Minnesota tau ntsib los lawm tias tus mob no txaus ntshai heev thaum mus ncig teb txawv chaw. Ua ntej yuav mus txawv tebchaws, tus kws kho mob tau hais kom tug leej niam coj nws tus tub mus txhaj koob tshuaj MMR ntxov dua sijhawm ib txwm mus txhaj, vim lawv yuav mus ua si nyob rau tebchaws Kenya. Tus leej niam yeej xav kom nws tus tub mus txhaj koob tshuaj, tiamsis nws tus tub ho tsaug zog lawm. Nws xav tias kav liam mam mus ua si ncig tebchaws tas ua dej ces mam rov qab los txhaj koob tshuaj. Lawv tsuas yog mus saib kwvtij neej tsa xwb ces kuj zoo li tsis luaj twg.

Hnub lawv rov qab los tsev, nws tus tub cia li pib hnoos, los ntswg, thiab lub qhov muag liab thiab muaj dej. Ces tus tub cia li ua npaws thiab qaug zog heev. Tus leej niam thiaj coj nws tus tub mus ntsib kws kho mob ces lawv hais tias yog ib tus kab mob vais lav (virus) thiab kom saib xyuas nws kom zoo. Tus tub pib hnoos phem zuj zus tuaj thiab nws kub taubhau heev ces tus leej niam thiaj coj nws tus tub mus ntsib kws kho mob dua ib zaug. Zaum no lawv, puab coj tus tub mus pw tsev kho mob loj vim nws mob ntsws muaj dej. Tej kws kho mob xyuas kuaj nws ntxiv thiab pom tias nws muaj tus kab mob qhua pias/ua qoob, lawv thiaj muab nws pw rau ib chav uas tsis koom nrog lwm tus.

Nyuaj rau tus menyuam ua pa ces lawv thiaj muab ib lub tshuab los pab rau tus menyuam ua pa. Lawv muab pa yas ntxig nws qhov ncauj, qhov ntswg, thiab ob txhais npab. Leej niam txhawj heev vim nws ua tsis tau dabtsi. Tej kws kho mob ceeb toom rau nws tias tej zaum nws tus tub yuav tuag. Tau peb lub lim tiam nkaus, tus leej niam ntsia ntsoov ib lub tshuab ua pa rau nws tus tub.

Tus menyuam tub nyiaj dhau tus mob thiab tsis tuag, tiamsis nws niam yeej yuav tsis hnov qab tej xwm txheej los raug nws tus tub. Tub kab mob kuj kis tau mus rau lwm tus nyob hauv lub dav hlau thiab lwm tus nyob hauv tsev neeg uas tsis tau mus txhaj koob tshuaj. Tus leej niam qhia rau txhua tus mus ncig tebchaws xws li Axias, Afikas lossis Yus Luv, “Nco ntsoov mus txhaj txhua yam tshuaj uas koj lossis koj tsev neeg yuav tau txhaj.”

Yuav kom tsis kis tau kab mob thaum mus ncig tebchaws, nrog koj lub tsev kuaj mob lossis kws kho mob tham txog cov tebchaws koj yuav mus ncig. Koj tus kws kho mob thiaj qhia tau tej koob tshuaj uas koj thiab koj tsev neeg yuav tau txhaj thiab tej kev yuav tiv thaiv kom tsis kis tau mob li cas. Yog tsis muaj sijhawm, ces nav maim tib lub sijhawm uas koj yuav pib dav hlau, ua li no koj thiaj muaj sijhawm mus txhaj txhua koob tshuaj.

Yog xav paub ntxiv, mus xyuas lub vej xaij www.cdc.gov/travel.

ADD IMAGE TITLE