Home
Arts
Business
Community
Education
Health
Nation / World
Sports / Outdoors

Classifieds

Business Directory
Advertising Rates

About Us
Site Search


Advanced Search


home : health : health Monday, November 20, 2017

 Email this articlePrint this article 
Koj puas paub... Cov Dej Ntawm Tus Kav Yeej Haus Tau Tsis Muaj Dab Tsi thiab Muaj Txiaj Ntsig Zoo!
Koj puas paub tias cov dej ntawm tus kav hauv Ob Lub Nroog Ntxaib muaj txiaj ntsig zoo thiab haus tau? Cov neeg feem coob tau lawv cov dej los ntawm lub nroog lossis lwm yam dej los ntawm tsoom fwv. Cov kev ua dej no ua kom cov dej huv haus tau kiag los ntawm kev lim thiab tua tej kab mob lawm. Tej yam twg uas yuav ua rau neeg mob yeej tau muab tshem tawm lawm.

Minnesota Fab Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (Minnesota Department of Health, MDH) muab kev tshuaj xyuas kom tso siab tau tias cov dej zoo haus raws li cov qauv zoo thiab kom huv si.

Cov dej los ntawm tsoom fwv txoj kev tso dej, xws li Minneapolis, St. Paul, los yog cov tawm nroog sab nraud, yeej muab kuaj xyuas tsis so kom paub tseeb tias huv si. Muaj tej zaum tau txhom pom qhov teeb meem los ntawm kev kuaj. Thaum muaj li no, qhov chaws tso dej kuj kho tau qhov teeb meem. Qhov chaw tso dej yuav ceeb toom rau tsoom neeg sawv daws paub txog qhov teeb meem. Tshwj tias koj hnov lwm yam xwb, koj tso siab tau rau cov dej uas los ntawm koj tus kav los yog tus ciav qheb dej.

Cov dej ntawm tus ciav dej ma tus nqi pheej yig heev yog tias koj muab piv rau tus nqi yuav cov dej hauv lub taub yas. Nws tus nqi tsua yog ob peb penny tauj ntau phav gallon dej. Cov dej hauv lub taub yas los yeej huv si thiab, tab si tus nqi kim ntau dua.

Yog koj muaj lus nug txog kev ruaj ntseg thiab kev huv ntawm koj cov dej, koj hu tau rau lub nroog qhov chaw tso dej los yog Minnesota Fab Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv ntawm 651-201-4700. Koj tseem mus tau rau ntawm Minnesota Fab Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv lub website ntawm http://www.health.state.mn.us/water. Nrhiav paub ntxiv txog keeb kwm dej hauv huv hauv Minnesota nyob rau ntawm http://youtube/inLZwGZSvSc.

Lis tsev neeg keev siv nyiaj txog $100-$200 tauj ib lub hlis yuav cov dej hauv taub yas. Maiv xav tias cov dej hauv taub yas thiaj tsis muaj dab tsi rau nws tsev neeg. Tsis ntev los no lawv tau hloov haus cov dej hauv taub yas los rau cov dej ntawm tus kav ces tam sim no lawv them tsawg tshaj $1 ib lub hlis rau cov dej lawv haus.

Cov dej hauv taub yas yeej yooj yim vim nws zoo rau nqa mus los, tab sis dej ntawm tus kav los yeej yooj yim ib yam thiab. [LIS] tau yuav cov taub yas uas rov siv tau vim nws zoo dua rau ib ncig yus thiab muab ntim tau dej hauv tsev los yog ntawm cov kais dej haus.
St. Paul, MN

WXPort

ReMax

St. Croix Marine & Power

Minors Asia


 


2005-2016 HMONG TIMES, All rights reserved
PO Box 192, Prescott, WI 54021
651-224-9395
 Software © 1998-2017 1up! Software, All Rights Reserved