Home
Arts
Business
Community
Education
Health
Nation / World
Sports / Outdoors

Classifieds

Business Directory
Advertising Rates

About Us
Site Search


Advanced Search

home : editorial : Saturday, June 25, 2016

10/8/2008 Email this articlePrint this article 
Ua Npau Suav Pom Peb Noob Neej Lotsuas Kwv Phiaj Tawm Tsam Nyob Ua Neej.
Tus sau: Tsav'choj/Lysao Lyfoung,

Nag hmo thaum yuav pw, kuv txawm xav txog qhov pheej hu xov tooj tim Phalen Village Clinic tuaj tsis so, kom kuv mus xyuas kuv tus mob taig kis thaum 9:45 teev sawv ntxov. Ua li cas pheej yuav hu ua luaj ne???

Ib hnub twg kuv twb noj 3 zaug tshuaj: - noj 2 yam tshuaj thaum 7:00 teev sawv ntxov - noj 1 yam thaum yav tav su - hos noj 3 yam thaum yav tsaus ntuj 6:00 teev - es tseem niaj hnub ntsuas yus tus ntshav siab hauv tsev thiab! Yuav tsum noj tshuaj txhua txhia sij hawm teem cia'laiv!!! Es yav sawv ntxov uas mus xyuas kws kho mob ntawd puas yuav noj tshuaj los tsis noj'ne??? Ua cas yuav tsis nco qab nug tus hu xov tooj tuaj ntawd ces txawm pw tsis tsaug zog li'lauj!!! Thaum xav tias mam mus nug tus kws kho mob saib, cov tshuaj uas sau cia tias "Ib hnub noj ib lub xwb" no yuav noj li cas tiag txhiaj li zoo?

Twb tsaug zog zoo kawg lawm'nas! Ua cas tseem ua npau suav pom peb noob neej Lotsuas coob ntau sib coj kwv ib daig phiaj taug kev tuaj tawm tsam ua neej. Es lawv tseem thov kom kuv pab muab ib cov lus sau rau ntawm daim phiaj thiab! Kuv tsis tuag ywm mas, kuv txawm ntau ncauj zoj rau lawv tias:

- Peb nyias muaj nyias lus ntuas lus qhia ua neej. Nyias tsuas ua li nyias siab nyiam siab xav xwb. Nyias nyob muaj nyias teb nyias chaw es nyias tseem hais nyias lus txawv txawv lawn thiab. Kuj tseem muaj tus nyiam ua phem li nyias tej lus hais lus xav thiab'laiv!!!... Uas, ua cas kuv yuav hais li!!! Ces kuv txawm hais ntxiv tias:

- Txawm tau zoo los puas txom nyem los yuav tsum tau ua siab ntev. Saib muaj txoj ke cia siab li cas rau peb lub neej uas kab ntsab ntawd??? Yuav tsum nrhiav taug txoj kev zoo kev ncaj, txhob cia ua yuam yus kev lawm'nawb!... Es kuv yuav hais li cas tiag'ne? Txhiaj muab kuv lo lus Fakis "L'UNION FAIT LA FORCE" no rau lawv cov noob neej Lotsuas uas kwv phiaj taug kev tuaj tawm tsam nyob ua neej li lawv xav tau... Ua cia ho muaj ob peb leeg hais zoj li nram no ntxiv rau kuv thiab:

- Hom kan hao you, yek kan Lao tai.

- Peace on Earth from our home to yours.

- Kev sib pab los ntawm kev sib hlub zoo tshaj.

Tig xyuas daim phiaj'nas ua cia twb muab kwv dhau mus deb deb lawm, tab sis tseem tsis tau muaj ib lo lus twg sau rau ntawm daim phiaj'li! Kuv txhiaj hais tias kom muab cov lus Fakis, Nplog, Akiv thiab Hmoob hais no coj mus sau rau ntawm daim phiaj'nawb. Ces kuv txawm cia li tsim dheev los lawm. Es muab zoj zaj npau suav npais rau tus hlub mloog. Nws cav hais zoj tias: koj ua npau suav pom xwb, kuv twb mus pom tej li no los lawm kiag - tsis khuam nyob Thaib teb twb yog muaj hmoo kawg - es tseem hnov hais txog nyob hauv peb lub Nroog Ntxaib thiab'nav! - thaum cov Republican tuaj sib coj txhawb txheem ua neej ntawd -

Ab, laus laus thiab nkees nkees lawm, xov tooj cua los kuj tsis mloog mloog, TV los twb tsis nquag nquag saib lawm! Ua cas tseem yuav ua niag npau suav li ub li no thiab'ne? Laj xav kawg... Nyob twj ywm tib leeg hauv tsev xwb los tseem tsis tau zoo nyob thiab'lauj!!! Txhiaj hais tias cia muab zaj npau suav tso tawm hauv Hmong Times rau peb tug puav tau nrog tuaj dab ros thiab'seb!!!

Kuv xaus lus tias: Txawm cov Democrat los lawv yeej txawj txawj sib coj ua lawv li cov Republican nyob Denver, Colorado thiab los tsuas nyob ntawm nyias daim ntawv ua neej xwb, ex txhob chim siab npau taws rau yus txoj ke ua neej nawb!!! Thaum xav txhij xav txhua lawm yuav tau tswj yus siab kho yus ntsws, txhob txhawj txhob ntshai, yuav tsum muaj kev sib cia siab, sib tso siab, sib ntseeg siab pem suab vim tias yeej muaj Tswv Ntuj txoj ke hlub neeg txhua leej txhia tug tseeb tiag'li.

- xaus -
St. Paul, MN

WXPort


 

2005-2014 HMONG TIMES, All rights reserved
PO Box 9068, St. Paul, MN 55109
651-224-9395
 Software © 1998-2016 1up! Software, All Rights Reserved